Informacije javnega značaja

Družba NLB Leasing d.o.o. (v nadaljevanju: NLB Leasing) je na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju ZDIJZ) poslovni subjekt pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava in je zavezana k objavi določenih informacij javnega značaja.

Družba NLB Leasing na podlagi ZDIJZ spletno objavlja informacije javnega značaja skladno z 11. in 12. točko 10. a. člena ZDIJZ:

  • informacije javnega značaja iz prvega odstavka 6. a člena ZDIJZ, ki se nanašajo na donatorske, sponzorske, svetovalne in avtorske ali druge intelektualne storitve, razen višine posameznih izplačil in računa pravne osebe;
  • informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega organa iz druge alineje prvega odstavka 4. a člena ZDIJZ, ki se nanašajo na vrsto zastopnika oziroma navedbo članstva v poslovodnem organu, organu upravljanja ali nadzornemu organu;
  • informacije o višini prejemkov in bonitete članov poslovodnega organa, organa upravljanja ali nadzornem organu, in sicer: osebno ime, dogovorjena višina odpravnine ter skupna višine neto izplačanih prejemkov v preteklem letu;

Informacije o sklenjenih poslih družbe NLB Leasing so na voljo na naslednji povezavi:

Informacija javnega značaja iz 11. odstavka 10. a člena ZDIJZ (PDF, 252 kB)

Prejemki članov poslovodnega organa, organa upravljanja, drugega zastopnika družbe in članov nadzornega sveta so skladni z določili Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) in jih družba NLB Leasing redno objavlja v vsakokratnem Letnem poročilu družbe.

Kontaktna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, v družbi je: