Sporočila za medije


9/12/2018

Zaračunavanje izdaje in posredovanja računov za leasing obroke v papirni obliki

Od 1. oktobra 2018 dalje se vsem prejemnikom računov za leasing obroke, katerim bo račun posredovan v papirni obliki, zaračuna storitev pošiljanja in obdelave računa v višini 1,46 EUR. Dodatnemu strošku se lahko izognete ...


5/25/2018

Varstvo osebnih podatkov

Z dnem 25. 5. 2018 je pričela veljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov.


1/9/2018

Redna likvidacija družbe NLB Leasing d.o.o.

Okrožno sodišče v Ljubljani je, na podlagi sklepa NLB d.d., kot edinega lastnika družbe NLB Leasing d.o.o., dne 3.1.2018 vpisalo začetek postopka redne likvidacije družbe NLB Leasing d.o.o.

Kaj je leasing


Izraz izvira iz angleškega glagola "to lease", kar pomeni "dati v najem" ali "najeti". Beseda "leasing" ima v Sloveniji različne nazive. Računovodje ji pravijo "najem", uredba o klasifikaciji dejavnosti pa ji pravi "zakup".

V vsakem primeru pa gre za posebno obliko financiranja uporabe opreme in nepremičnin. Ni popolni najem in ni popolno posojilo, čeprav ima elemente obeh. Predmet pogodbe se daje v uporabo leasingojemalcu (ob določenem nadomestilu in za določeno dobo uporabe). Leasingodajalec torej kupi predmet pogodbe in ga da v uporabo leasingojemalcu. Ta zanj plačuje najemnino v skladu z leasing pogodbo. Ves čas trajanja leasing pogodbe je lastnik predmeta leasingodajalec. Ob poteku pogodbenega razmerja lahko leasingojemalec predmet pogodbe tudi odkupi.